Mosa - Nhà đầu tư

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

 

QUAN TRỌNG – vui lòng đọc kỹ những điều khoản, quy định trong bản Chính sách này (sau đây gọi là “Chính sách”).

 

Bằng việc truy cập, và/hoặc cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây), Nhà đầu tư đồng ý rằng Nhà đầu tư đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Chính sách này. Nếu Nhà đầu tư không đồng ý và/hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách và/hoặc không muốn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng.

 

 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 2. Ứng dụng được hiểu là ứng dụng Mosa.money, website http://mosa.money/ và/hoặc (các) website kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính theo mô hình hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, do Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Mosa sở hữu, cung cấp, và vận hành.
 3. Mosa là Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Mosa, đơn vị sở hữu, cung cấp và vận hành Ứng dụng. Để làm rõ, Mosa không phải là ngân hàng, không phải là Mosa tài chính; Mosa là đơn vị cung cấp các tiện ích, công nghệ thông qua Ứng dụng để kết nối nhu cầu giữa “Nhà đầu tư”, “người vay”, và các bên liên quan để các bên có thông tin, liên hệ với nhau, tự quyết định tham gia và thực hiện giao dịch.
 4. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có mong muốn, nhu cầu cho vay tiền và sử dụng Ứng dụng để tìm kiếm và kết nối với Người vay.
 5. Người vay/Người dùng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền) thông qua sử dụng Ứng dụng để đăng tải thông tin về nhu cầu cần vốn vay của mình để được kết nối với Nhà đầu tư.
 6. Bên thẩm định là đơn vị đánh giá thông tin và xem xét khả năng hoàn trả khoản vay của Người vay.
 7. Bên cung cấp ví là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ trung gian thanh toán khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.
 8. là tài khoản ví điện tử của Nhà đầu tư hoặc Người vay đăng ký với Bên cung cấp ví để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng.
 9. Bên thẩm định là đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định để đánh giá hồ sơ của Người vay và khả năng hoàn trả khoản vay dựa trên các thông tin do Người vay cung cấp hoặc các thông tin khác (nếu có) theo chính sách của Bên thẩm định và phù hợp với quy định của pháp luật.
 10. Chính sách là toàn bộ nội dung bản chính sách này (kể cả các Phụ lục đính kèm) và toàn bộ các cập nhật, bổ sung (nếu có) được Mosa đăng tải trên Ứng dụng vào từng thời điểm.
 11. Chính sách bảo vệ thông tin là Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đính kèm Phụ lục 1 của Chính sách này. Chính sách bảo vệ thông tin cấu thành một phần không thể tách rời của Chính sách này.
 12. Tài khoản là tài khoản mà Mosa cung cấp miễn phí cho Nhà đầu tư để có thể truy cập Ứng dụng và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng nhằm tìm kiếm và lựa chọn Đơn vay.
 13. Đơn vay là đề nghị vay vốn của Người vay và các thông tin khác theo yêu cầu của Mosa do Người vay khởi tạo và cung cấp thông qua Ứng dụng. Đơn được Mosa chuyển tới cho Nhà đầu tư; và Nhà đầu tư, tùy theo quyết định của mình, lựa chọn (các) Đơn phù hợp và xem xét xác nhận với Nhà đầu tư/vay trên Ứng dụng để thực hiện giao dịch.
 14. Phí mua đơn: là khoản phí Nhà đầu tư phải trả cho Mosa đối với mỗi Đơn vay mà Nhà đầu tư chọn xem. Phí mua đơn sẽ được công bố theo chính sách của Mosa tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo cho Nhà đầu tư trước khi lựa chọn. Phí mua đơn sẽ được hoàn lại cho Nhà đầu tư nếu Nhà đầu tư chấp nhận Đơn vay.
 15. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 16. Phạm vi áp dụng

Mosa cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ cho Nhà đầu tư và Người vay trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính sách này được áp dụng đối với tất cả các Nhà đầu tư truy cập, cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

 1. Tính pháp lý của Chính sách

Chính sách này cấu thành một thỏa thuận pháp lý có giá trị như hợp đồng giữa Nhà đầu tư với các bên cung cấp dịch vụ bao gồm: Mosa, Bên cung cấp ví và Bên thẩm định. Bằng việc cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng sẽ chịu sự ràng buộc của các Chính sách, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Chính sách này được công bố tại từng thời điểm qua Ứng dụng.

Mosa có toàn quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lí do nào thông qua việc đăng tải bản sửa đổi lên Ứng dụng. Chính sách có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên Ứng dụng hoặc một thời điểm khác quy định trong Chính sách. Việc Nhà đầu tư tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau thời điểm Chính sách được sửa đổi và đăng tải lên Ứng dụng được hiểu là Nhà đầu tư chấp nhận toàn bộ các sửa đổi này.

 1. Năng lực chủ thể của Nhà đầu tư

Để có thể đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng, Nhà đầu tư phải là cá nhân, tổ chức Việt Nam, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để có thể thực hiện giao dịch cho vay và tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi, giao dịch nào Nhà đầu tư thực hiện trên Ứng dụng.

Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực chủ thể nêu trên, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG.

Nếu Nhà đầu tư không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên nhưng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật và vẫn cố tình đăng ký và sử dụng Ứng dụng thì Mosa có quyền liên hệ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi, giao dịch mà Nhà đầu tư đã thực hiện, xác lập trên Ứng dụng.

 • TÀI KHOẢN TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT
 1. Để sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng, Nhà đầu tư cần đăng ký tạo tài khoản của chính mình trên Ứng dụng. Ngoài ra, Nhà đầu tư cần tạo tài khoản Ví để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở giải ngân khoản vay, nhận hoa hồng từ Mosa và Bên thẩm định và nhận lãi suất và khoản hoàn trả từ Người vay.
 2. Theo quy định của Mosa, mỗi Nhà đầu tư chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất để thực hiện giao dịch trên Ứng dụng và Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch trên Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tên truy cập, mật khẩu, OTP…
 3. Nhà đầu tư cam kết sử dụng Tài khoản vào đúng mục đích quy định tại Chính sách này, không sử dụng Tài khoản vào mục đích xấu và/hoặc trái với đạo đức hoặc pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo và phát tán vi-rút, tội phạm, rửa tiền, trốn thuế,…)
 4. Nhà đầu tư chịu toàn bộ trách nhiệm về việc theo dõi tài khoản, giao dịch của mình và phải ngay lập tức thông báo cho Mosa bằng văn bản/điện thoại/email nếu Nhà đầu tư biết hoặc nghi ngờ rằng:
  1. Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP…) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính Nhà đầu tư, hoặc
  2. Nhà đầu tư không nhận được thông tin xác nhận từ Mosa cho biết rằng chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện giao dịch do Nhà đầu tư đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của Ứng dụng, đã được chấp nhận/xử lý bởi Mosa hoặc các thành viên đối tác liên kết khác của Mosa.
 5. Mosa tại bất kỳ thời điểm nào có quyền tạm khóa hoặc khóa quyền sử dụng tên tài khoản của Nhà đầu tư ngay khi có lý do hợp lý cho rằng:
 6. Nhà đầu tư sử dụng Tài khoản không đúng mục đích quy định tại Chính sách này, hoặc
 7. Tên tài khoản của Nhà đầu tư bị mất hoặc bị lộ mật mã, hoặc
 8. Mosa nhận được khiếu nại của Nhà đầu tư khác và/hoặc bên thứ ba liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng của Nhà đầu tư và Nhà đầu tư không phối hợp với Mosa để xử lý trong thời hạn Mosa yêu cầu hoặc
 9. Các trường hợp khác theo Chính sách này hoặc theo pháp luật.

Việc khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà Nhà đầu tư phải thực hiện với Mosa (nếu có). Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư chỉ chấm dứt khi Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Mosa.

 1. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, chỉ thị/lệnh được thực hiện qua Ứng dụng bằng tài khoản/tên truy cập và mật khẩu của Nhà đầu tư và chịu các chi phí phát sinh cho các bên liên quan.
 2. QUY TRÌNH GIAO DỊCH
 3. Bước 1: Người vay tạo đơn vay

Người vay dựa theo nhu cầu của mình để khởi tạo Đơn vay và cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu trên Ứng dụng.

 1. Bước 2: Nhà đầu tư xem xét Đơn vay

Thông qua Ứng dụng, Nhà đầu tư được xem danh sách các Đơn vay đã được khởi tạo. Nhà đầu tư chọn Đơn vay bằng cách click vào Đơn vay trên Ứng dụng. Với mỗi Đơn vay được chọn, Nhà đầu tư tạm ứng cho Mosa khoản Phí mua đơn và sẽ được trừ trực tiếp vào Ví của Nhà đầu tư.

Sau khi chọn xem Đơn vay, Nhà đầu tư có quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối Đơn vay. Đối với các Đơn được chấp thuận và khoản vay tương ứng được giải ngân thành công, Phí mua đơn sẽ được hoàn trả lại cho Nhà đầu tư. Đối với các Đơn bị từ chối, Nhà đầu tư được xem là đã hoàn thành việc thanh toán Phí mua Đơn tại thời điểm từ chối Đơn vay đó.

 1. Bước 3: Thẩm định đơn vay

Những Đơn vay được Nhà đầu tư chấp thuận, Nhà đầu tư đồng ý chuyển Đơn vay cho Bên thẩm định. Trên cơ sở các thông tin do Người vay cung cấp, Bên thẩm định sẽ đánh giá Đơn vay và năng lực trả nợ của Người vay.

 1. Bước 4: Thông báo kết quả thẩm định Đơn vay

Kết quả thẩm định Đơn vay sẽ được thông báo tới Người vay.

 • Nếu kết quả thẩm định Đơn vay là không đạt, Đơn vay bị từ chối.
 • Nếu cần bổ sung thêm thông tin, hồ sơ, Người vay sẽ được thông báo và phải hoàn thành việc bổ sung hồ sơ trong thời gian đã được thông báo. Sau khi Người vay bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu, Đơn vay bổ sung được gửi tới Bên thẩm định (quay trở lại Bước 3 nêu trên).
 • Nếu kết quả thẩm định Đơn vay là đạt, Người vay sẽ được yêu cầu cung cấp video và/hoặc cung cấp các thông tin khác (theo chính sách và yêu cầu trên Ứng dụng được công bố tùy từng thời điểm).
 1. Bước 5: Thẩm định và giao kết Hợp đồng vay

Bên thẩm định đánh giá video và/hoặc các thông tin bổ sung mà Người vay cung cấp. Nếu thẩm định đạt yêu cầu, Nhà đầu tư chấp nhận giao kết Hợp đồng vay với toàn bộ các nội dung đăng tải trên Ứng dụng.

 1. Bước 6: Giải ngân khoản vay và thanh toán các khoản phí dịch vụ

Sau khi Hợp đồng vay được giao kết, khoản cho vay sẽ được giải ngân từ Ví của Nhà đầu tư đến Ví hoặc tài khoản ngân hàng của Người vay sau khi khấu trừ lãi suất và các khoản phí dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí hỗ trợ, kết nối, phí thẩm định,… theo biểu phí được đăng tải trên Ứng dụng và có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.  

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MOSA
 2. Được hưởng khoản Phí mua đơn (từ Nhà đầu tư) theo quy định tại Chính sách này và các khoản phí khác (nếu có) theo thỏa thuận;
 3. Lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;
 4. Áp dụng các biện pháp cần thiết một cách hợp lý, trong phạm vi cho phép của Mosa, để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến giao dịch của Nhà đầu tư và thông tin cá nhân của Nhà đầu tư;
 5. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tiện ích và các dịch vụ khác (nếu có) trên nền tảng Ứng dụng để kết nối Nhà đầu tư và Người vay. Phạm vi dịch vụ cung cấp tùy thuộc vào chính sách của Mosa tùy từng thời điểm và Mosa có toàn quyền thay đổi phạm vi dịch vụ thông qua thông báo trên Ứng dụng

Để làm rõ, Mosa chỉ là bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nhằm chuyển thông tin giữa Người vay và Nhà đầu tư. Mosa chỉ cung cấp cho Nhà đầu tư các Người vay phù hợp với tiêu chí của Mosa nhằm đảm bảo khả năng thanh toán khoản vay và hoàn toàn không khuyến khích Nhà đầu tư thực hiện cho vay đối với những Người vay không phù hợp. Trước khi quyết định giao kết hợp đồng vay, Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm, chủ động và độc lập trong việc thẩm định thông tin của các bên liên quan. Mosa có thể cung cấp hệ thống quản lý, đánh giá, xác thực thông tin Người vay bằng cố gắng và nỗ lực tối đa để kiểm soát, kiểm tra thông tin Người vay, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin này. Trong mọi trường hợp, việc hiển thị thông tin trên Ứng dụng không có nghĩa là Mosa đưa ra bất cứ sự đảm bảo nào về chất lượng và/hoặc tính xác thực của thông tin.

 1. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của Nhà đầu tư trên Ứng dụng;
 2. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Ứng dụng;
 3. Hướng dẫn về cách thức vận hành, sử dụng ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;
 4. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc vi phạm thỏa thuận của bản điều khoản này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật.
 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
  1. Có quyền sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng sau khi đã đăng ký và được Mosa đồng ý và kích hoạt tài khoản.
  2. Được Mosa hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng Mosa. Để làm rõ, mỗi Nhà đầu tư sẽ chỉ được cấp một tài khoản riêng để sử dụng trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng.
  3. Đối với mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư có quyền và nghĩa vụ đóng góp ý kiến, phản ánh thông tin cho Mosa trước tiên, không tiết lộ thông tin tới bên thứ ba, gây ảnh hưởng tới uy tín của Mosa. Nhà đầu tư có thể gửi đóng góp ý kiến cho Mosa thông qua thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng Mosa, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật.
  4. Đối với mỗi Đơn vay được giải ngân thành công, Nhà đầu tư được hưởng khoản hoa hồng từ Mosa và từ Bên thẩm định. Bằng việc chấp nhận giao kết Hợp đồng vay, Nhà đầu tư đồng ý giao kết hợp đồng chiết khấu hoa hồng quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của bản Chính sách này để được nhận hoa hồng do đã sử dụng Ứng dụng và phát sinh giao dịch trên nền tảng Ứng dụng. Tùy thuộc vào từng khoản vay và lãi suất, khoản hoa hồng sẽ được Mosa điều chỉnh và thông báo đến Nhà đầu tư trước khi giao kết hợp đồng vay.
  5. Có toàn quyền quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro phát sinh từ các giao dịch mà Nhà đầu tư thực hiện trên Ứng dụng. Nhà đầu tư tại đây hiểu và đồng ý rằng họ: (i) có toàn quyền quyết định đánh giá và thẩm định thông tin của các bên và (ii) chịu hoàn toàn trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn, xác thực của các thông tin của Đơn vay và Nhà đầu tư và (iii) tự chịu trách nhiệm và toàn quyền đưa ra mọi quyết định liên quan tới việc lựa chọn giao kết hợp đồng cho vay.
  6. Có nghĩa vụ đảm bảo những thông tin Nhà đầu tư cung cấp cho Mosa là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của Nhà đầu tư trên ứng dụng Mosa được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
  7. Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin nhân thân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch mà mình thực hiện qua ứng dụng Mosa.
  8. Cam kết hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Mosa để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người vay và Nhà đầu tư được thực hiện qua ứng dụng Mosa.
  9. Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Mosa.
  10. Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Mosa cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Mosa.
  11. Cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Người vay và thông tin liên quan tới Đơn vay nhằm mục đích phục vụ giao dịch cho vay trên Ứng dụng. Nhà đầu tư tại đây hiểu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng.
  12. Không hành động gây mất uy tín của Mosa dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các Nhà đầu tư bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin chưa được xác thực, thông tin không chính xác gây ảnh hưởng xấu cho uy tín của Mosa.
  13. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THẨM ĐỊNH
 1. Có quyền được hưởng phí thẩm định theo thỏa thuận. Mức phí thẩm định căn cứ theo chính sách và biểu phí của Mosa công bố tại từng thời điểm và được thể hiện rõ trước khi các bên giao kết hợp đồng vay.
 2. Có quyền yêu cầu Người vay cung cấp, làm rõ thông tin trong Đơn vay.
 3. Cung cấp dịch vụ thẩm định Đơn vay nhằm đánh giá thông tin trong Đơn vay và năng lực trả nợ của Người vay.
 4. Thanh toán cho Nhà đầu tư khoản hoa hồng Đối với mỗi Đơn vay được giải ngân thành công. Mức hoa hồng được xác định theo Hợp đồng chiết khấu hoa hồng.
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CUNG CẤP VÍ
 1. Có quyền được hưởng phí dịch vụ theo thỏa thuận và được thể hiện rõ trước khi các bên giao kết hợp đồng vay.
 2. Có quyền yêu cầu Nhà đầu tư cung cấp thông tin đầy đủ liên quan tới việc sử dụng Ví, đồng thời yêu cầu Nhà đầu tư tuân thủ các quy định của Bên cung cấp ví và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng Ví.
 3. Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thông qua ví điện tử cho Nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  1. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên Ứng dụng thuộc quyền sở hữu của Mosa hoặc đối tác của Mosa. Nhà đầu tư cam kết không thực hiện hoặc hỗ trợ bên thứ ba bằng bất cứ hình thức nào thực hiện bất kỳ hành vi sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của Mosa dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của Mosa, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Mosa về việc cho phép sử dụng các hình ảnh, thông tin này.
  2. Nhà đầu tư cam kết mọi hình ảnh, thông tin đăng tải trên tải trên Ứng dụng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.
  3. Khi đánh dấu vào mục chấp nhận với Chính sách này, tức là Nhà đầu tư đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về tôn trọng bản quyền nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại Chính sách này và các quy định có liên quan khác của Mosa.
 6. XỬ LÝ VI PHẠM
 7. Trong trường hợp Nhà đầu tư vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính sách này và/hoặc vi phạm pháp luật, Mosa có toàn quyền khóa/tạm khóa tài khoản, hoặc khoá quyền truy cập tài khoản/ứng dụng của Nhà đầu tư đó. Việc khóa/tạm khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà Nhà đầu tư phải thực hiện với Mosa hoặc với các đối tác của Mosa phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của thành viên đó chỉ chấm dứt khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Mosa.
 8. Trường hợp một bên (Nhà đầu tư hoặc Mosa) vi phạm quy định tại Chính sách này và gây thiệt hại cho bên kia thì bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho bên bị vi phạm toàn bộ thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm.
 9. Trường hợp Nhà đầu tư vi phạm nhưng vì bất kỳ lý do nào mà Mosa phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với Nhà đầu tư đối với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm phát sinh từ khiếu nại và/hoặc tranh chấp của bên thứ ba hoặc cơ quan Nhà nước thì Nhà đầu tư phải bồi thường cho Mosa toàn bộ thiệt hại, kể cả các chi phí để Mosa xử lý và/hoặc giảm bớt thiệt hại từ vi phạm đó.
 10. RỦI RO VÀ MIỄN TRÁCH
 11. Bằng việc chấp nhận Chính sách này, Nhà đầu tư nhận biết và chấp nhận rằng tồn tại các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của Mosa hoặc nhà cung cấp của Mosa;
  2. Mosa bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý Ứng dụng;
  3. Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của Mosa bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…
  4. Hệ thống mạng hoặc máy tính của các Nhà đầu tưị nhiễm virus, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc;
  5. Các rủi ro khác (nếu có).
 12. Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:
 13. Nhà đầu tư không thể truy cập vào Ứng dụng;
 14. Nhà đầu tư có thể truy cập vào Ứng dụng nhưng các lệnh/chỉ thị được Nhà đầu tư thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện;
 15. Nhà đầu tư bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại;
 16. Các hệ quả khác (nếu có).
 17. Nhà đầu tư hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư hoàn toàn nhận thức được về các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng và sẵn sàng chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hệ thống này. Nhà đầu tư tại đây đồng ý miễn trách cho Mosa khỏi mọi thiệt hại và chi phí phát sinh do hệ quả của các rủi ro nêu trên, trừ trường hợp Nhà đầu tư có bằng chứng rằng việc để rủi ro trên xảy là do lỗi cố ý của Mosa.
 18. Trong trường hợp Mosa gặp sự cố liên quan đến nền tảng Ứng dụng, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của Nhà đầu tư một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, Mosa có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để khắc phục sự cố.
 19. Trong mọi trường hợp, Mosa không chịu bất cứ trách nhiệm và/hoặc rủi ro gì liên quan tới giao dịch giữa Nhà đầu tư và Người vay. Mosa không đóng vai trò đại diện cho bất cứ bên nào và không tham gia vào giao dịch vay tiền của Nhà đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có) dưới bất cứ hình thức nào.
 • CUNG CẤP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
 1. Khi tạo tài khoản và sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư cần cung cấp trung thực, chính xác các thông tin của Nhà đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, email, nơi đăng ký thường trú, độ tuổi, số điện thoại liên hệ, công việc (đối với Nhà đầu tư là cá nhân); hoặc số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động (đối với Nhà đầu tư là tổ chức).
 2. Nhà đầu tư cam kết cung cấp thông tin trung thực, chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên nào, không gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của Mosa, không xâm phạm tới quyền lợi của bất cứ bên thứ ba nào khác.
 3. Nhà đầu tư cam kết bảo mật các thông tin mà Nhà đầu tư có thể tiếp cận và/hoặc được cung cấp trong quá trình sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin giao dịch trên Ứng dụng, thông tin về quy trình sử dụng dịch vụ, chính sách của Mosa,... Nhà đầu tư cam kết không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác không phải là đối tác của Mosa dưới bất cứ hình thức nào, trừ khi đã được Mosa cho phép rõ ràng bằng văn bản.
 4. Mosa cam kết các thông tin cá nhân của Nhà đầu tư sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo vệ thông tin đính kèm Chính sách này và các quy định pháp luật.

Để làm rõ, Mosa không phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Chính sách này đối với các thông tin sau:

 1. Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải do lỗi của Mosa;
 2. Thông tin được Mosa phát triển, thu thập độc lập mà không sử dụng các thông tin do thành viên cung cấp;
 3. Cơ quan nhà nước yêu cầu Mosa cung cấp thông tin liên quan đến các Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 1. Chính sách này và mối quan hệ được xác lập giữa Mosa và Nhà đầu tư chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.
 2. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào, các bên sẽ ưu tiên thương lượng, đàm phán để giải quyết. Trường hợp các bên không tự giải quyết được trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Chính sách này và/hoặc mối quan hệ giữa Mosa và Nhà đầu tư sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam.
 • CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  1. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này bị tuyên vô hiệu toàn bộ hoặc từng phần, thì hiệu lực của các quy định còn lại trong Chính sách này không bị ảnh hưởng. Các bên sẽ thay thế quy định vô hiệu bằng một quy định có hiệu lực phù hợp với tinh thần và mục đích của quy định đó.
  2. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Chính sách cho tới khi được thay thế bởi Mosa hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

PHỤ LỤC 1.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Quy định chung

Việc ứng dụng Mosa tiếp cận, thu thập thông tin của Nhà đầu tư là cơ sở để Mosa có thể cung cấp dịch vụ kết nối Người vay với Nhà đầu tư. Mosa muốn Nhà đầu tư ứng dụng Mosa hiểu rằng bất cứ điều gì Mosa làm đều nhằm hướng tới lợi ích của các Nhà đầu tư. Việc xây dựng chính sách bảo vệ thông tin các nhân của người tiêu dùng (“Chính sách bảo vệ thông tin”) này cũng nhằm để Nhà đầu tư hiểu rõ loại thông tin liên quan đến Nhà đầu tư được Mosa thu thập, mục đích sử dụng thông tin, cách thức quản lý, lưu trữ thông tin của Mosa,….

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Mosa cung cấp trên ứng dụng Mosa, Nhà đầu tư được cho là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này. Đồng thời Nhà đầu tư cam kết tuân thủ tuyệt đối Chính sách bảo mật thông tin này. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật thông tin này do Mosa chủ động thực hiện. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng này cấu thành một phần không thể tách rời của Chính sách.

Khi sử dụng Ứng dụng của Mosa, Nhà đầu tư có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho Mosa và/hoặc cho phép Mosa được tiếp cận/thu thập các thông tin này theo quy định dưới đây. Mosa cam kết thực hiện các chính sách bảo vệ thông tin của Nhà đầu tư theo quy định tại bản Chính sách này và phù hợp quy định pháp luật.

 1. Thông tin được thu thập

Thông tin Nhà đầu tư mà Mosa có thể tiếp cận và/hoặc thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Thông tin giấy CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu
 • Địa chỉ cư trú, nguyên quán
 • Số điện thoại liên lạc của Nhà đầu tư, danh bạ điện thoại
 • Thông tin người thân, số điện thoại liên hệ, mối quan hệ với Nhà đầu tư
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Công việc, nghề nghiệp
 • Mức lương, thu nhập
 • Địa chỉ email
 • Thông tin về thiết bị điện thoại/máy tính truy cập
 • Địa chỉ GPS, vị trí
 • Thư viện hình ảnh, video
 • Camera và microphone
 • Các thông tin khác theo chính sách của Mosa và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Mosa cũng có thể thu thập thêm thông tin về Nhà đầu tư từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tài chính/tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng, đơn vị/cá nhân bán hàng trực tuyến/ngoại tuyến… và Mosa cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về Nhà đầu tư từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ Nhà đầu tư tốt hơn.

 1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của Nhà đầu tư do Mosa thực hiện nhằm hướng đến một trong các mục đích sau:

 • Hỗ trợ Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng bằng cách đăng tải trên Ứng dụng và/hoặc chuyển thông tin giữa Người vay và Nhà đầu tư;
 • Xác thực Nhà đầu tư, xử lý yêu cầu của Nhà đầu tư để chấp thuận cung cấp dịch vụ kết nối và các dịch vụ giá trị gia tăng trên Ứng dụng cho Nhà đầu tư và cho phép Nhà đầu tư được sử dụng Ứng dụng để sử dụng các dịch vụ do Mosa cung cấp;
 • Có cơ sở để đánh giá tín nhiệm của Nhà đầu tư trước khi cho phép Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch trên Mosa;
 • Cung cấp dịch vụ kết nối Nhà đầu tư với nhau, tìm kiếm đối tác phát triển mạng lưới kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Nhà đầu tư;
 • Để liên hệ với Nhà đầu tư khi cần thiết;
 • Để phát triển, cải tiến dịch vụ và cung cấp cho Nhà đầu tư các các chính sách, chương trình hoặc sản phẩm, dịch vụ mới;
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Mosa với Nhà đầu tư theo các thỏa thuận đã xác lập với Nhà đầu tư;
 • Để sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu Nhà đầu tư của Mosa;
 • Để lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ cũng như để phục vụ việc cung cấp cho các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  Để trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của Nhà đầu tư về bất kỳ vấn đề nào mà Nhà đầu tư gặp phải trong quá trình sử dụng ứng dụng Mosa cũng như các dịch vụ khác do Mosa hoặc đối tác của Mosa cung cấp;
 • Để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhằm lạm dụng việc sử dụng ứng dụng Mosa để thực hiện các hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho Mosa, cho những Nhà đầu tư khác trên ứng dụng Mosa cũng như cho xã hội;
 • Để phục vụ cho các nghĩa vụ của Mosa theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị có liên quan đến dịch vụ cung cấp trên Ứng dụng.
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường, và/hoặc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Mosa;
 • Quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng dịch vụ;
 • Các mục đích khác khác theo chính sách của Mosa phù hợp với quy định pháp luật.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sau khi thu thập thông tin Nhà đầu tư, Mosa lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin Nhà đầu tư chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

 • Cung cấp thông tin cho mạng lưới các thành viên sử dụng Mosa để họ có thể kết nối với nhau và thực hiện các giao dịch trên Mosa;
 • Mosa sử dụng thông tin cá nhân của Nhà đầu tư để đánh giá, xếp hạng tín nhiệm của Nhà đầu tư; phân tích thông tin, nắm bắt được nhu cầu, định hướng phát triển và mục tiêu mà Nhà đầu tư hướng tới.
 • Thông tin Nhà đầu tư được cung cấp cho người quản lý, người lao động của Mosa để các chủ thể này sẽ thay mặt cho Mosa nắm bắt chi tiết về thông tin của từng Nhà đầu tư để có những hỗ trợ cần thiết, hiệu quả, kịp thời khi Nhà đầu tư có yêu cầu.
 • Mosa có thể cung cấp thông tin của Nhà đầu tư cho các đối tác của Mosa như các Mosa nghiên cứu thị trường, các cố vấn chuyên môn,…. Việc cung cấp thông tin này hoàn toàn không vì mục đích thương mại hoặc trục lợi mà nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới hoặc nhằm đánh giá, khảo sát tốt hơn về thị trường để sản phẩm dịch vụ của Mosa đáp ứng được nhu cầu của Nhà đầu tư.
 • Mosa sử dụng thông tin của Nhà đầu tư để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Mosa sử dụng thông tin Nhà đầu tư vào các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 1. Thời gian và địa điểm lưu trữ thông tin của Nhà đầu tư:

Mosa sẽ lưu trữ thông tin của Nhà đầu tư tại hệ thống máy chủ tối đa trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày Nhà đầu tư đóng tài khoản trên ứng dụng hoặc trong vòng 24 tháng kể từ ngày Nhà đầu tư không phát sinh giao dịch trên ứng dụng Mosa tùy vào thời hạn nào tới trước.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Nhà đầu tư:
 • Mosa …
 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 1. Đối tượng tiếp cận, quản lý thông tin

Mosa có quyền cung cấp các thông tin Nhà đầu tư cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Mosa đối với các Nhà đầu tư hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau:

 • Người quản lý, người lao động của Mosa;
 • Các đối tác của Mosa, bao gồm các bên Mosa cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Cung cấp thông tin của Người vay tới Nhà đầu tư và ngược lại;
 • Các Mosa tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện, đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, truyền thông;
 • Các Mosa nghiên cứu thị trường;
 • Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin về cơ sở hạ tầng, phần mềm và cộng tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước;
 • Các đối tượng khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 1. Chỉnh sửa thông tin Nhà đầu tư

Nhà đầu tư được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi thông tin của mình thông qua ứng dụng hoặc Nhà đầu tư có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính thông tin các nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của Nhà đầu tư và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông tin các nhân của Nhà đầu tư bằng cách liên hệ tới địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Nhà đầu tư đã nêu ở trên.

 1. Một số quy định khác
 • Mosa chỉ cung cấp dịch vụ cho cá nhân, tổ chức Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, các thông tin của Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện trên sẽ không được điều chỉnh bởi Chính sách bảo vệ thông tin này. Nhà đầu tư hiểu và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp các thông tin cá nhân nêu trên.
 • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập của mình trên Ứng dụng. Đồng thời, Mosa khuyến cáo Nhà đầu tư không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu của mình trên ứng dụng Mosa cho các website, sàn thương mại điện tử khác. Mosa không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà đầu tư truy cập vào các website hoặc liên kết không chính thức của Mosa. Trong trường hợp Nhà đầu tư tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cho các website hoặc liên kết này thì Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cũng như việc tuân thủ chính sách bảo mật tại các website đó.
 • Sử dụng Cookie

Mosa có thể thu thập thông tin Nhà đầu tư thông qua các tập tin cookie để nhằm nắm bắt rõ hơn nhu cầu, xu hướng phát triển của Nhà đầu tư để có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho Nhà đầu tư.

Trong trường hợp Nhà đầu tư không muốn các tập tin cookies trên website của Mosa thu thập các thông tin Nhà đầu tư, Nhà đầu tư có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của Nhà đầu tư để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của Nhà đầu tư hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của Nhà đầu tư.

 

 

PHỤ LỤC 2.

HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU HOA HỒNG GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ MOSA

 

 • Căn cứ Bộ luật dân sự;
 • Căn cứ vào luật thương mại;
 • Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ của hai bên.

Hôm nay ngày .......... tháng .......... năm .........., chúng tôi gồm có:

(Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN MOSA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

:

0107945928/ ĐKHĐ cấp ngày 03/08/2017

Địa chỉ:

:

28C Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại / Fax

:

0939.55.6336

Đại diện bởi

:

Ông Lê Duy Thắng

Chức vụ

:

Giám đốc

(Bên B): ..........

Số CMT

:

.......... Nơi cấp: ..........            Ngày cấp: ..........

Địa chỉ:

:

..........

Điện thoại

:

..........

Hai bên đồng ý thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

Bên B đã sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Mosa.money và/hoặc trên website http://mosa.money/ (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”) do Bên A phát triển và thực hiện giao kết hợp đồng cho vay với Người Vay thông qua Ứng dụng. Vì vậy, Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B một khoản hoa hồng (“Hoa Hồng”) theo quy định tại điều 2 của Hợp Đồng này.

Điều 2. Hoa Hồng:

            Với mỗi khoản vay theo hợp đồng vay giao kết trên Ứng dụng và được giải ngân thành công, Bên B sẽ nhận được Hoa Hồng theo chính sách chiết khấu tại từng thời điểm của Bên A. Khoản Hoa Hồng cụ thể đối với mỗi giao dịch sẽ được Bên A thông báo đến Bên B ngay trước khi giao kết hợp đồng cho vay.

Hoa Hồng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B theo chính sách chiết khấu tại từng thời điểm của Bên A qua tài khoản Ví của Bên B sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Thanh toán Hoa Hồng cho Bên B đầy đủ và đúng hạn.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Được thanh toán Hoa Hồng đầy đủ và đúng hạn.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

 • Quyền Bên B:

Điều 5. Bảo mật thông tin:

Thông Tin Mật” được hiểu là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến Hợp Đồng này và công việc quy định trong Hợp Đồng; các thông tin của Bên A mà Bên  B có khả năng tiếp cận trong quá trình  đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.

Bên B có trách nhiệm:

 • Bảo vệ Thông Tin Mật bằng bất kỳ biện pháp nào để tránh bị Bên thứ ba xâm phạm hoặc bị tiết lộ cho Bên thứ ba;
 • Không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất cứ bên thứ ba nào, trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A. Trường hợp Bên B tiết lộ Thông Tin Mật cho bên thứ ba theo sự chấp thuận của Bên A, Bên B có trách nhiệm đảm bảo bên thứ ba nêu trên cũng có trách nhiệm bảo mật tương tự quy định tại Hợp Đồng này và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba vi phạm quy định tại Điều này;
 • Chỉ được sử dụng Thông Tin Mật nhằm mục đích thực hiện các Công Việc theo quy định của Hợp Đồng này. Việc sử dụng Thông Tin Mật vì các mục đích khác phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A;

Nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Điều này giữ nguyên hiệu lực và ràng buộc Các Bên ngay cả khi Hợp Đồng đã bị chấm dứt.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

 • Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp Đồng này, mọi trường hợp sửa đổi bổ sung phải được Các Bên thỏa thuận và ký kết bằng Phụ lục Hợp Đồng.
 • Bất kỳ tranh chấp nào giữa Các Bên liên quan đến Hợp Đồng này trước tiên phải được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết được qua thương lượng hòa giải, một trong Các Bên sẽ đưa vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo Pháp luật hiện hành.
 • Hợp Đồng này tự động thanh lý sau khi Các Bên hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng.
 • Hợp Đồng này lập thành 04 (bốn) bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

BÊN A

BÊN B

 

 

PHỤ LỤC 3.

HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU HOA HỒNG

GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ BÊN THẨM ĐỊNH

 

 • Căn cứ Bộ luật dân sự;
 • Căn cứ vào luật thương mại;
 • Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ của hai bên.

Hôm nay ngày .......... tháng .......... năm .........., chúng tôi gồm có:

(Bên A):

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

:

 

Địa chỉ:

:

 

Điện thoại / Fax

:

 

Đại diện bởi

:

 

Chức vụ

:

 

(Bên B): ..........

Số CMT

:

.......... Nơi cấp: ..........            Ngày cấp: ..........

Địa chỉ:

:

..........

Điện thoại

:

..........

Hai bên đồng ý thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

Bên B đã sử dụng các kết quả thẩm định trên ứng dụng Mosa.money và/hoặc trên website http://mosa.money/ (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”) do Công ty Cổ phần trực tuyến Mosa (sau đây gọi là “Mosa”) phát triển và thực hiện giao kết hợp đồng cho vay với Người Vay thông qua Ứng dụng. Vì vậy, Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B một khoản hoa hồng (“Hoa Hồng”) theo quy định tại điều 2 của Hợp Đồng này.

Điều 2. Hoa Hồng:

            Với mỗi khoản vay theo hợp đồng vay giao kết trên Ứng dụng và được giải ngân thành công, Bên B sẽ nhận được Hoa Hồng theo chính sách chiết khấu tại từng thời điểm của Mosa. Khoản Hoa Hồng cụ thể đối với mỗi giao dịch sẽ được đăng tải và/hoặc thông báo đến Bên B qua Ứng dụng ngay trước khi giao kết hợp đồng cho vay.

Hoa Hồng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B theo chính sách chiết khấu tại từng thời điểm của Bên A qua tài khoản Ví của Bên B sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Thanh toán Hoa Hồng cho Bên B đầy đủ và đúng hạn.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Được thanh toán Hoa Hồng đầy đủ và đúng hạn.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

 • Quyền Bên B:

Điều 5. Bảo mật thông tin:

Thông Tin Mật” được hiểu là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến Hợp Đồng này và công việc quy định trong Hợp Đồng; các thông tin của Bên A mà Bên  B có khả năng tiếp cận trong quá trình  đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.

Bên B có trách nhiệm:

 • Bảo vệ Thông Tin Mật bằng bất kỳ biện pháp nào để tránh bị Bên thứ ba xâm phạm hoặc bị tiết lộ cho Bên thứ ba;
 • Không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất cứ bên thứ ba nào, trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A. Trường hợp Bên B tiết lộ Thông Tin Mật cho bên thứ ba theo sự chấp thuận của Bên A, Bên B có trách nhiệm đảm bảo bên thứ ba nêu trên cũng có trách nhiệm bảo mật tương tự quy định tại Hợp Đồng này và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba vi phạm quy định tại Điều này;
 • Chỉ được sử dụng Thông Tin Mật nhằm mục đích thực hiện các Công Việc theo quy định của Hợp Đồng này. Việc sử dụng Thông Tin Mật vì các mục đích khác phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A;

Nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Điều này giữ nguyên hiệu lực và ràng buộc Các Bên ngay cả khi Hợp Đồng đã bị chấm dứt.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

 • Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp Đồng này, mọi trường hợp sửa đổi bổ sung phải được Các Bên thỏa thuận và ký kết bằng Phụ lục Hợp Đồng.
 • Bất kỳ tranh chấp nào giữa Các Bên liên quan đến Hợp Đồng này trước tiên phải được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết được qua thương lượng hòa giải, một trong Các Bên sẽ đưa vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo Pháp luật hiện hành.
 • Hợp Đồng này tự động thanh lý sau khi Các Bên hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng.
 • Hợp Đồng này lập thành 04 (bốn) bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

BÊN A

BÊN B